El món mediterrani

Sala I
El mar Mediterrani constituïx una via de comunicació i una àrea de contacte entre els distints pobles que habiten les seues vores. En esta sala, les àmfores fenícies, gregues, púniques i romanes suggerixen la importància de les relacions comercials mediterrànies per als grups de la fatxada mediterrània peninsular. D’altra banda, els objectes procedents de la colònia fenici-púnica d’Eivissa i de la colònia grega d’Empúries (Girona), constituïxen testimonis de fenómenos d’expansió colonial i comercial detectats en el Mediterrani occidental a partir dels segles VII i VI aC.

Vitrines

Back to top